Plebiscyt "Najlepsza Inicjatywa Obywatelska Skarżyska-Kamiennej 2022"

Trwa głosowanie!

Głosuj w w Plebiscycie na "Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Skarżyska-Kamiennej 2022"

Trwa głosowanie w Plebiscycie na "Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Skarżyska-Kamiennej 2022", organizowanym przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko, a realizowanym w ramach projektu "Skarżyska Akademia Obywatelska", dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Na inicjatywy, które zostały zgłoszone do Plebiscytu (lista poniżej) mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mogą oddawać głosy od 21 listopada 2022 roku do 12 grudnia 2022 roku.

LP Inicjatywa Realizator
1 Akcja: Wsparcie dla Ukraińców. NGI / J. Karpeta
2 Budowa siedlisk dla dzikich ptaków na Rejowie - akcja Grosz dla Kaczek. Stowarzyszenie Nasz Rejów
3 Seniorzy na skarżyskim szlaku - cykl imprez rekreacyjnych. Fundacja Kawałek Serca
4 Organizacja eliminacji MP w Minisiatkówce im. Marka Kisiela. MKS Gala Skarżysko-Kamienna
5 Utworzenie i funkcjonowanie Klubu ESKA Dziki Skarżysko-Kamienna. NGI / Ł. Kądziela
6 Renowacja zabytkowego pomnika rodziny Witwickich. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo
7 Posprzątajmy Skarżysko. Akcje sprzątania Skarżyska. NGI / M. Dorociak
8 49. koncert charytatywny Łączy nas Fundacja "Daj Szansę". Fundacja "Daj Szansę"
9 Piknik Muzyczny "U Zygmunta". Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej Proqltura
10 Aktywni na plus. Zajęcia fitness dla seniorów. Stowarzyszenie Włącz Się

To właśnie mieszkańcy zdecydują o tym, która z inicjatyw ostatecznie zdobędzie tytuł „Najlepszej Inicjatywy Obywatelskiej Skarżyska-Kamiennej 2022”. Tytuł to nie jedyna nagroda w Plebiscycie. Organizacje i grupy inicjatywne, których inicjatywy otrzymają w głosowaniu największą ilość głosów (pierwsze trzy) otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce - 2 000,00 PLN
II miejsce - 1 000,00 PLN
III miejsce - 500,00 PLN

Nagrody rzeczowe mają wesprzeć aktywne organizacje i grupy inicjatywne - ułatwić im realizację kolejnych udanych inicjatyw.

Na nagrodę rzeczową mogą liczyć również głosujący na inicjatywy - wśród nich rozlosowana zostanie atrakcyjna nagroda rzeczowa.

Zagłosuj na wybraną inicjatywę już teraz:

Formularz głosowania dostępny również TUTAJ (kliknij)!

Regulamin Plebiscytu na „Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Skarżyska-Kamiennej 2022”

Par. 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady Plebiscytu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Skarżyska-Kamiennej 2022” organizowanego przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko, w ramach projektu pt. “Skarżyska Akademia Obywatelska” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:


1) „Strona Plebiscytu” – dedykowana podstrona internetowa (https://www.projektsao.pl/plebiscyt), która umożliwia Uczestnikom Plebiscytu oraz Głosującym wzięcie udziału w Plebiscycie.

2) „Plebiscyt” – Plebiscyt będący przedmiotem niniejszego Regulaminu, przygotowany i nadzorowany przez Organizatorów.

3) „Regulamin” – niniejszy dokument, którego treść dostępna jest w siedzibie Organizatorów oraz na Stronie Plebiscytu.

4) "Organizator" – podmiot przygotowujący i nadzorujący Plebiscyt, rozumiany jako: Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wrzosowej 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Skarżyskiego pod numerem 34, posiadające numer NIP 6631877187, dalej zwane Stowarzyszeniem Lepsze Skarżysko.

5) "Organizacja" - stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe lub fundacja.

6) "Nieformalna Grupa Inicjatywna" (NGI) - grupa osób fizycznych,  realizująca wspólnie działanie lub działania w sferze pożytku publicznego, nie posiadająca osobowości prawnej. 

7) „Uczestnik Plebiscytu” – Organizacja lub NGI będąca autorem i realizatorem Inicjatywy, która realizowała na terenie Skarżyska-Kamiennej Inicjatywę. 

8) „Inicjatywa” – inicjatywa realizowana w 2022 roku na rzecz społeczności lokalnej (dla minimum 20 odbiorców lub uczestników) w sferach opisanych w art. 4 pkt 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Organizację lub NGI. 

9) “Zgłaszający Inicjatywę” – osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

10) „Głosujący” – osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie gminy Skarżysko-Kamienna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Par. 2
Zgłoszenie inicjatywy

1. Zgłoszenie Inicjatywy do Plebiscytu polega na wypełnieniu w dniach od 14 do 21 listopada 2022 roku elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Plebiscytu, który zawiera:
  • imię i nazwisko, dane kontaktowe reprezentanta Uczestnika Plebiscytu (Organizacji lub NGI) - realizatora zgłaszanej Inicjatywy;
  • opis przedmiotu Inicjatywy i jej zakresu tematycznego wraz z określeniem szacowanej liczby odbiorców;
  • uzasadnienie zgłoszenia Inicjatywy;
  • imię i nazwisko, dane kontaktowe Zgłaszającego Inicjatywę;
  • zgodę Zgłaszającego Inicjatywę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Zgłaszający Inicjatywę poprzez czynność wysłania formularza zgłoszeniowego potwierdza prawdziwość i zgodność ze stanem rzeczywistym danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

3. Na podstawie zgłoszeń, Organizator przygotuje listę Inicjatyw zgłoszonych do Plebiscytu i udostępni ją na Stronie Plebiscytu.

Par. 3
Plebiscyt

1.Plebiscyt odbywa się za pośrednictwem Strony Plebiscytu i trwa od 21 listopada 2022 roku do 12 grudnia 2022 roku.


2. Przystępując do udziału w głosowaniu Głosujący wyraża zgodę na wykorzystanie jego adresu e-mail w celach potwierdzenia udziału w Plebiscycie i otrzymania informacji o wynikach Plebiscytu.

3. Uczestnictwo w Plebiscycie polega na oddaniu głosu na Stronie Plebiscytu na wybraną przez Głosującego Inicjatywę spośród zgłoszonych do Plebiscytu.

4. Głosujący przez cały okres trwania Plebiscytu może głosować wiele razy na wybrane przez siebie Inicjatywy (z zastrzeżeniem, że może oddać w Plebiscycie tylko jeden głos dziennie).

5. Głosujący uprawniony jest do oddawania głosów wyłącznie za pośrednictwem jednego wybranego adresu mailowego.

6. Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny, jednakże wzięcie udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku podejmowania przez Uczestników Plebiscytu lub Głosujących działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Plebiscycie, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji i wykluczenia Uczestnika Plebiscytu i/lub Głosującego. W przypadku wykluczenia Uczestnik Plebiscytu/Głosujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody.

Par. 4
Nagrody

1. Nagrodami w Plebiscycie są:
- Tytuł „Najlepszej Inicjatywy Obywatelskiej Skarżyska-Kamiennej 2022
- Nagrody rzeczowe

2. Każdy Uczestnik Plebiscytu może zdobyć tytuł za otrzymanie największej liczby głosów w konkursie w ramach Plebiscytu.


3. Ponadto Organizacje i NGI, których inicjatywy otrzymają w głosowaniu największą ilość głosów (pierwsze trzy) otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce - 2 000,00 PLN
II miejsce - 1 000,00 PLN
III miejsce - 500,00 PLN 

4. W przypadku otrzymania przez Uczestników Plebiscytu równej ilości głosów, tytuły oraz nagrody rzeczowe przyznane zostaną ex aequo.

5. Dodatkowo, spośród Głosujących biorących udział w Plebiscycie zostanie wylosowany laureat nagrody rzeczowej. Laureat zostanie powiadomiony o zdobyciu i sposobie odbioru nagrody rzeczowej drogą elektroniczną, poprzez wysłanie przez Organizatorów wiadomości mailowej na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym, w terminie do dnia 22.12.2021 roku.


6. Nagrody zostaną przyznane do dnia 23.12.2022 roku, w trakcie specjalnego wydarzenia. Po tym terminie odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w siedzibie Punktu Skarżyskiej Akademii Obywatelskiej (ul. Paryska 232A/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna) w terminie do dnia 31.12.2022.

7. Za wygrane nagrody laureatom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, jak też brak jest możliwości wymiany nagrody na inną. Nadto, laureaci nie są uprawnieni do scedowania nagrody na inną osobę lub podmiot trzeci.

Par. 5
Zastrzeżenia dotyczące Plebiscytu

1. W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Organizator Plebiscytu zastrzega prawo dodatkowego potwierdzenia danych zgłoszonych Plebiscycie.


2. Organizator zastrzega prawo odmowy udzielenia zgody na wzięcie udziału w Plebiscycie lub anulowania udziału w Plebiscycie Głosującemu, którego tożsamość budzi wątpliwości lub który narusza warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

Par. 6
Dane osobowe

1. Uczestnik Plebiscytu, Zgłaszający Inicjatywę, oraz Głosujący, w związku ze swoim udziałem w Plebiscycie, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko Ich danych osobowych podanych w procesie zgłaszania Inicjatywy lub oddawania głosu, w celu umożliwienia przeprowadzenia Plebiscytu za pomocą Strony Plebiscytu oraz publicznego informowania o jego Uczestnikach i Laureatach, w sposób określony w § 8 Regulaminu.


2. Uczestnik Plebiscytu, Zgłaszający Inicjatywę, oraz Głosujący mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko Ich danych osobowych podanych w procesie zgłaszania Inicjatywy lub oddawania głosu w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej Organizatora, w szczególności promowania podejmowanych akcji społecznych oraz informowania o współpracy z podmiotami je wspierającymi oraz o działalności tych podmiotów, drogą elektroniczną. 

3. Administratorem danych osobowych podanych jest Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko.

4. Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych jej przez Uczestników Plebiscytu oraz Głosujących, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności dbając o ich bezpieczeństwo i ochronę przed ujawnieniem ich innym podmiotom.

5. Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko używa do przetwarzania danych mechanizmu strony www, który pobiera dane osobowe Uczestnika Plebiscytu, Zgłaszający Inicjatywę, oraz Głosującego podane w procesie zgłaszania Inicjatywy lub oddawania głosu.

6. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach, na które Uczestnik Plebiscytu, Zgłaszający Inicjatywę oraz Głosujący wyrazili zgodę.

7. Uczestnik Plebiscytu, Zgłaszający Inicjatywę oraz Głosujący mają prawo wglądu, poprawiania oraz uzupełniania swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zostanie zaprzestane niezwłocznie, po wyrażeniu takiej woli przez Uczestnika Plebiscytu/Zgłaszającego Inicjatywę/ Głosującego, którego dane dotyczą.

8. Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko wykorzystuje w mechanizmie Plebiscytu pliki „cookies”, które automatycznie zbierają informacje pozwalające dostosowywać funkcjonalności strony do indywidualnych preferencji Uczestnika Plebiscytu, Zgłaszającego Inicjatywę i/lub Głosującego. Każdy użytkownik Strony Plebiscytu ma możliwość wyłączenia narzędzia „cookies” w ramach własnej przeglądarki, co może jednakże ograniczyć poprawność funkcjonowania serwisu Plebiscytu.

Par. 7
Publiczne informowanie o Uczestnikach Plebiscytu i jego laureatach

1. W zakresie udzielonej zgody na publiczne informowanie przez Stronę Plebiscytu o laureatach Plebiscytu, o której mowa w § 6. ust. 1 Głosujący wyraża zgodę na podanie – w ramach działalności statutowej Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko – w Internecie imienia i nazwiska Głosującego – laureata nagrody rzeczowej. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie na profilach Organizatorów w serwisie społecznościowym http://facebook.com oraz Stronie Plebiscytu i w mediach lokalnych.


2. W celu wykonania postanowień ust. 1 przez Organizatorów, Głosujący, któremu przyznano nagrodę wyraża jednocześnie zgodę na rejestrację przebiegu jej wręczenia lub odpowiednio przebiegu spotkania, imprezy w trakcie której nagroda zostanie wręczona, w tym utrwalenia oraz zamieszczenia jego wizerunku, na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1.

3. O publicznym informowaniu o laureatach Plebiscytu oraz nagrodzonych osobach, bądź też zaniechaniu takiego informowania, decyduje Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko.

Par. 8
Prawa własności intelektualnej

1. Treść Strony Plebiscytu jest chroniona prawem autorskim.


2. Organizatorowi w stosunku do treści zawartych na Stronie Plebiscytu, w szczególności do nazw, symboli oraz elementów systemu identyfikacji graficznej Plebiscytu przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, które korzystają z ochrony prawnej.

3. Wykorzystanie treści zawartych na Stronie Plebiscytu, w jakiejkolwiek formie oraz w jakimkolwiek zakresie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, może narażać użytkownika na odpowiedzialność prawną, w tym majątkową – z wyłączeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.   

Par. 9
Przerwy w funkcjonowaniu Strony Plebiscytu

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Plebiscytu wynikający z przerw w dostępności pracy serwera lub prawidłowego działania jakichkolwiek funkcjonalności Strony Plebiscytu, a także za szkody poniesione przez Uczestników Plebiscytu i/lub Głosujących wynikające z tego tytułu.

Par. 10
Kontakt i Reklamacje

1. Wszelkie pytania i sugestie związane z przebiegiem i udziałem w Plebiscycie Uczestnicy Plebiscytu oraz Głosujący winni kierować na adres poczty elektronicznej Organizatora kontakt@lepszeskarzysko.pl.


2. Reklamacje związane z Plebiscytem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej i zawierać co najmniej: imię, nazwisko, oraz dokładny adres osoby składającej reklamację wraz z opisem i powodem reklamacji.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, Organizator przed ich rozpatrzeniem mają prawo zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym przez siebie zakresie.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik Plebiscytu, Zgłaszający Inicjatywę lub Głosujący zostanie poinformowany w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

Par. 11
Prawo właściwe

W przypadku sporów powstałych w związku z przeprowadzonym Plebiscytem, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Par. 12
Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2022 roku, który jest jednocześnie dniem jego ogłoszenia na Stronie Plebiscytu.

Image
Image
Realizator projektu SAO:

Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko
+48 669 294 929
kontakt@lepszeskarzysko.pl
NIP 6631877187