O projekcie

Pojekt pt. „Skarżyska Akademia Obywatelska” to projekt, który będzie realizowany na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, a którego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i (w ujęciu szerszym) społeczności Skarżyska-Kamiennej w dz. podejmowane dla dobra wspólnego, zachęcenie mieszkańców miasta do członkostwa w organizacjach obywatelskich i do organizacji inicjatyw lokalnych, a także zachęcenie obywateli miasta do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności i połączenia tego udziału ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. 

Realizacja projektu - poza realizacją celu głównego - ma m.in. przeciwdziałać zjawisku marazmu społecznego, zachęcić lokalne organizacje do współpracy na poziomie lokalnym z instytucjami publicznymi i zachęcić je do podejmowania działalności na rzecz aktywnej integracji społecznej, rozwijać wolontariat w działalności na rzecz zwiększenia w powiecie aktywności obywatelskiej, wzmacniać pozytywny wizerunek organizacji społecznych wśród mieszkańców miasta i rozwijać kompetencje zarządzających zasobami w lokalnych NGO’s i grupach inicjatywnych.

Realizacja zadania oparta jest na trzech głównym “filarach” (środkach realizacji celów), tj.: organizacji seminariów, warsztatów i cykli warsztatów dot. organizacji obywatelskich i inicjatyw obywatelskich (możliwych form organizacyjnych, sposobów zarządzania nimi, źródeł finansowania działalności, sposobów realizacji ich celów), organizacji systemu wielowymiarowej informacji, wsparcia organizacyjnego i technicznego, a także poradnictwa z zakresu organizacji i funkcjonowania inicjatyw obywatelskich i promocji przykładów dobrych praktyk dotyczących działalności i funkcjonowania organizacji obywatelskich na terenie miasta.

Należy podkreślić, że niniejszy projekt został zaprojektowany do realizacji m.in. w warunkach trwającej pandemii COVID-19 - jego struktura i harmonogram, przyjęte przez nas rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom działań, liczebność grup w ramach prowadzonych działań, a także sposób i termin realizacji poszczególnych działań jest zaprojektowany w taki sposób, by była możliwość dostosowania formy/formuły ich przeprowadzenia do obowiązujących ograniczeń - bez skutków lub przy minimalnych skutkach dla ostatecznych rezultatów realizacji projektu.

Image
Image
Realizator projektu SAO:

Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko
+48 669 294 929
kontakt@lepszeskarzysko.pl
NIP 6631877187